Mẹ ơi ! Con bị người ta nói xấu!

Mẹ ơi ! Con bị người ta nói xấu!

Mẹ ơi ! Con bị người ta nói xấu!

Mom! I was slandered by others!

 

– Ừm, thì con xấu tính nên người ta mới nói con.

– Well, you’re bad, that’s why people spoke badly of you.

 

– Nhưng họ nói không đúng sự thật, họ vu oan cho con.

– But they said it was not true, they slandered me.

>> Khóa Học Viết Mọi Chủ Đề

– Vậy họ sai rồi, họ thật đáng thương.

– Then they are wrong, they are pitiful.

 

– Con mới là người đáng thương chứ ?

– Am I the only one to be pitiful?

 

– Là họ, vì họ phải mất công suy nghĩ để nói xấu con, và họ phải khổ công nói dối mãi. Con không thấy họ làm vậy thật là mệt mỏi hay sao?

– It’s them, because they have to think hard to talk bad about you, and they tried to lie always. Don’t you think it’s exhausting for them to do that?

>> Khóa Học Ngữ Pháp Cơ Bản

Còn con, có xấu như họ nói thì sửa, còn không xấu thì họ giúp con tu hạnh Nhẫn Nhục, tính ra con luôn có lợi đấy chứ. Con phải cảm ơn họ mới đúng.

As for you, if it’s as bad as they say, you correct your faults, if it’s not bad, they help me practice Forbearance, so you’ll always benefit. You have to thank them.

 

– Dạ, con hiểu rồi ạ!

– Yes, I got it!

 

Lấy khoan dung độ lượng để tha thứ cho lỗi lầm của người ta. Nhìn thấu thì thấy thương chứ không có ghét.

Use tolerance to forgive people’s mistakes. If you look at it, you will feel love, but not hate.

 

Nếu người khác tôn trọng con, hãy tôn trọng họ.

If others respect you, respect them.

>> Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Nếu người khác không tôn trọng con, vẫn cứ tôn trọng họ.

If others don’t respect you, still respect them.

 

Không phải họ đáng được thế, mà bởi hành động của họ không đáng để bạn thay đổi NHÂN CÁCH tốt đẹp của mình.

It’s not that they deserve it, it’s because their actions are not worth changing your good PERSONALITY.

 

Hãy sống tốt trước, còn mọi việc trời xanh sẽ tự khắc an bài.

Live well first, and let God arrange everything.

 

Con ơi, đời quá ngắn để phí hoài thời gian

Baby, life is too short to waste time

 

Nguồn: Daily Book

Contributor: Thu Nguyệt

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
ptdat95

ptdat95