Lão Nông Dân Và Đàn Gà Rừng

Lão Nông Dân Và Đàn Gà Rừng

Lão Nông Dân Và Đàn Gà Rừng

The Old Farmer And The Wild Chickens

 

Truyện kể rằng có một ông lão đi vào rừng để bẫy gà rừng. Khi vào rừng, chọn được một chỗ gà tây thường đi đến kiếm ăn.

The story goes that an old man went into the woods to wild chickens. When being in the forest and found a place where wild chickens often went to feed.

>> Các Khóa Học Viết Online

Ông ta làm một cái bẫy đơn giản, gồm một cái hộp lớn có cửa gắn bản lề ở trên đỉnh và một thanh chống. Một ít hạt bắp được ông lão rải dọc đường đi để nhử lũ gà rừng vào bẫy.

He made a simple trap, consisting of a large box with a hinged door at the top and a strut. A few corns were scattered along the way by the old man to lure the wild chickens into the trap.

 

Khi lũ gà rừng chui vào bẫy, ông lão sẽ giật mạnh thanh chống để cánh cửa sập xuống. Khi cánh cửa bẫy sập xuống, lũ gà rừng còn ẩn nấp bên ngoài sẽ sợ hãi và chạy mất. Thời điểm giật thanh chống là khi có nhiều gà rừng nhất chui vào bẫy, theo như mong đợi của ông lão.

When the wild chickens got into the trap, the old man would jerk the strut so that the door would collapse. When the trap door collapsed, the chickens hiding outside would get scared and run away. The time to pull the strut was when most chickens entered the trap, as the old man expected.

 

Đến chiều, có một đàn 10 con gà rừng chui vào bẫy của ông ta.

In the afternoon, a flock of 10 wild chickens entered his trap.

 

Sau đó 1 con thoát ra, còn lại 9 con. “Ôi Chúa ơi, phải chi mình giật sợi dây khi còn đủ 10 con ở trong đó” – ông lão nghĩ, ” Mình sẽ chờ thêm 1 phút, có thể con kia sẽ quay trở vào.”

Then one escaped, there were 9 left. “Oh my god! If only I had pulled the rope when there were 10 of them in there,” thought the old man, “I’ll wait a minute, maybe the other one will come back in.”

>> Khóa Học Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh

Thế nhưng 2 con gà rừng nữa lại bước ra khỏi bẫy. “Đáng lẽ mình phải biết hài lòng với 9 con,” – ông lão nghĩ – “Ngay khi một con nữa quay trở lại, mình sẽ giật dây”.

But, two more wild chickens came out of the trap. “I should have been content with nine,” thought the old man, “as soon as another comes back, I’ll pull the strings.”

 

Vài phút sau, thêm 3 con nữa trốn thoát, và ông lão vẫn chờ đợi.

A few moments later, three more escaped, and the old man was still waiting.

 

Với việc từng chứng kiến 10 con gà rừng nằm gọn trong bẫy của mình, ông không muốn về nhà với ít hơn 6 con gà. Ông không thể từ bỏ ý nghĩ rằng một vài con gà ban đầu sẽ quay trở lại.

Having seen 10 wild chickens in his trap, he didn’t want to go home with less than 6 chickens. He couldn’t give up the thought that some of the first chickens would return.

 

Cuối cùng chỉ còn sót một con gà rừng duy nhất ở trong bẫy, ông lão nghĩ, “Mình sẽ đợi đến khi nào nó đi ra hoặc một con khác bước vào, rồi mình sẽ về”.

In the end, there was only one wild chicken left in the trap, and the old man thought, “I’ll wait until it comes out or another one comes in, then I’ll come back.”

 

Con gà rừng cuối cùng ấy chạy vội theo đàn, ông lão trở về trắng tay.”

The last wild chicken hurriedly followed the herd, and the old man returned empty-handed.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Bài học: Tham vọng là bản chất luôn tồn tại trong mỗi con người. Thật ra mỗi người đều có những kỳ vọng cho riêng mình. Thế nhưng, chúng ta phải cẩn thận trong việc đặt kỳ vọng của bản thân. Nếu kỳ vọng quá cao hoặc không thực tế đôi khi làm bản thân thất vọng. Trong kinh doanh, khi tâm thế bạn không tốt, điều này làm bạn nhận định không chuẩn xác và đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn tới một chuỗi lỗ liên tiếp.

Moral: Ambition is the nature that always exists in every human being. In fact, everyone has their own expectations. However, we must be careful in setting our expectations. If expectations are too high or unrealistic, they sometimes let you down. In trading, when you are not in a good mood, this makes you inaccurately judge and make wrong decisions, leading to a series of consecutive losses.

 

Theo: moralstories

Content Writer: Trúc Hạ

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
ptdat95

ptdat95