Ba Cánh Cổng Trí Tuệ (Phần 3)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ (Phần 3)

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ ( Phần 3)

Three Gates Of Wisdom (Part 3)

 

“THAY ĐỔI CHÍNH BẠN”

“CHANGE YOURSELF”

 

“Nếu chính tôi là nguyên nhân của nhiều vấn đề, đây là điều mà tôi phải giải quyết”, hoàng tử nghĩ thầm.

“If I am the cause of many problems, this is what I must solve,” thought the prince.

>> Khóa Học Tiếng Anh Văn Phòng

Và anh ta bắt đầu cuộc đấu tranh thứ ba. Anh ta cố chuyển biến tính cách của mình, tranh đấu với sự không hoàn hảo của mình, xoá bỏ khuyết điểm, và xóa bỏ mọi thứ không phù hợp với lý tưởng của anh.

And he began the third struggle. He tried to change his personality, fight his imperfections, erase his flaws, and remove everything that doesn’t fit his ideals.

 

Sau nhiều năm tranh đấu đôi khi thành công đôi khi thất bại, hoàng tử đã gặp lại vị Thiền Sư đã cho anh những lời chỉ dạy:

After many years of struggle, sometimes with success and sometimes failure, the prince reunited with the Zen Master who gave him these teachings:

 

– Con đã học được gì trên đường đời?

– What have you learned in your life?

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

– Con đã học rằng một số điều có thể cải thiện được, những điều khác không thể thay đổi được.

– I have learned that some things can be improved and some things cannot be changed.

 

– Tốt lắm, Thiền Sư nói.

“Very well,” said the Master.

 

– Vâng, hoàng tử tiếp tục, nhưng con thấy mệt mỏi khi chống lại mọi thứ và chống lại chính mình. Điều này sẽ không bao giờ kết thúc phải không? Khi nào con sẽ được nghỉ ngơi? Con muốn ngừng đấu tranh, muốn từ bỏ, bỏ hết.

– Yes, the prince continued, but I am tired of going against everything and against myself. This will never end, right? When will I be able to rest? I want to stop fighting, I want to give up, give up.

 

– Đây dường như là bài học sắp tới của con, Thiền Sư nói. Nhưng trước khi tiến xa hơn nữa, hãy đi vòng quanh cánh cửa và nhìn lại con đường mà con đã bước qua.

“This seems to be your next lesson,” said the Zen master. But before you go any further, go around the door and look back at the path you’ve walked on.

>> Khóa Học Viết Email

Và Thiền Sư lại biến mất.

And the Zen Master disappeared again.

 

Khi hoàng tử nhìn lại phía sau, anh ta thấy cánh cửa thứ ba và nhận ra rằng có thể đọc một lời chỉ dạy khác ở phía sau:

When the prince looked back, he saw a third door and realized that another instruction could be read behind:

 

“CHẤP NHẬN CHÍNH BẠN”

“Accept YOURSELF”

to be continued…

Xem thêm:

>> Ba Cánh Công Trí Tuệ (Phần 1)

>> Ba Cánh Công Trí Tuệ (Phần 2)

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy