Đừng Cãi Với Những Kẻ Chỉ Biết Ghen Tị

Đừng Cãi Với Những Kẻ Chỉ Biết Ghen Tị

Đừng Cãi Với Những Kẻ Chỉ Biết Ghen Tị

Don’t Argue With Envious People

 

 

Nhà điêu khắc đại tài Michelangelo vừa hoàn tất một bức tượng.

The great sculptor Michelangelo has just completed a statue.

 

Nhà vua đến xem gật gù nói: “Ta thấy bức tượng này rất đẹp nhưng chưa hoàn hảo. Nên sửa vài chi tiết chỗ này, chỗ này… !”

The king who came to see it nodded and said: “I find this statue very beautiful but not perfect. Should fix some details here, this …!”

 

Michelangelo liền sai các phụ tá bắc thang trèo lên bức tượng, cầm búa đục gõ. Nhưng ông dặn tuyệt đối không đục đẽo gì thêm vào bức tượng, không cần sửa gì cả, bức tượng đã hoàn tất rồi.

Michelangelo immediately ordered his assistants to climb the ladder up to the statue, knocking it with a chisel. But he told them absolutely not to carve anything more into the statue, no need to fix anything because the statue is already completed.

 

Sau một hồi, các phụ tá leo xuống. Nhà vua tiến lại gần ngắm nghía bức tượng và nói: “Thấy chưa Michel, bây giờ thì nó đã là một tác phẩm tuyệt mỹ.”

After a while, the assistants climbed down. The king approached to examine the statue and said, “See Michel, now it is a beautiful work.”

 

Nhà vua đi khỏi, Michel nói với các phụ tá: “Bức tượng đã hoàn hảo, cái chúng ta vừa làm chỉ là thỏa mãn cái ghen tỵ của nhà vua thôi”….

The king left, and Michel said to the assistants: “The statue is perfect, what we have just done is just to satisfy the king’s jealousy”…

 

Bài học:

Đừng bao giờ tranh cãi với người chỉ biết ghen ghét, đố kị với bạn!

Moral:

Never argue with someone who only hates and envies you!

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy