Ba Cánh Cổng Trí Tuệ (Phần 2) 

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ (Phần 2) 

Ba Cánh Cổng Trí Tuệ (Phần 2) 

Three Gates Of Wisdom

 

“THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC”

“CHANGING OTHERS”

 

“Đây chính xác là điều mình dự định làm, hoàng tử nghĩ thầm. Những người khác mang đến niềm vui và sự thú vị, nhưng cũng gây cho ta nỗi đau, sự cay đắng và sự thất vọng”.

“This is exactly what I intend to do, the prince thought. Others bring joy and pleasure, but also pain, bitterness, and disappointment.”

>> Khóa Học Viết Cho Người Mất Gốc

Và anh ta kháng cự lại tất cả những gì làm xáo trộn hay trái ý anh ta. Anh ta đấu tranh nhằm thay đổi tâm hồn họ, và sửa chữa những lỗi lầm của họ. Đây chính là cuộc chiến thứ hai của anh ta.

And he resists all that disturbs or displeases him. He struggles to change their souls and correct their mistakes. This is his second fight.

 

Nhiều năm nữa trôi qua. Một ngày nọ, khi anh ta đang trầm tư về sự vô ích khi nỗ lực thay đổi người khác, anh ta đi lướt qua Thiền Sư và được hỏi:

Many more years passed. One day, as he was contemplating the futility of trying to change others, he passed the Zen Master and was asked:

 

– Con đã học được gì trên đường đời?

– What have you learned in your life?

 

– Con đã học rằng những người khác không phải là nguồn vui hay nỗi đau buồn, thành tựu hay thất bại của con. Họ chỉ ở đó để làm con nhận thức. Chính con tạo nên cảm xúc cho chính mình.

– I have learned that other people are not the source of my joy or sorrow, my achievements or failures. They are just there to make you aware. I create my own emotions.

>> Khóa Học Viết Email

– Con nói đúng, Thiền Sư nói. Mặc dù điều mà họ đánh thức trong con, họ đã làm con nhận thức chính con. Hãy tỏ lòng biết ơn đối với những ai làm con vui sướng và hạnh phúc. Nhưng cũng phải biết ơn những ai luôn làm con tổn thương và thất vọng, cuộc sống sẽ dạy con. Con còn phải học, và còn cả con đường dài trước mặt.

“You are right,” said the Master. Despite what they awakened in you, they made you aware of yourself. Be grateful to those who make you happy and joyful. But also be grateful to those who always hurt and disappoint you, life will teach you. You still have to learn, and there’s a long road ahead of you.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Và Thiền Sư biến mất.

And the Zen Master disappeared.

 

Một lúc sau, hoàng tử đi qua một cánh cửa nơi có thể đọc thấy những lời rằng:

After a while, the prince passed through a door where the words could be read:

 

“THAY ĐỔI CHÍNH BẠN”

“CHANGE YOURSELF”

…to be continued…

Xem thêm:

>>Ba Cánh Cổng Trí Tuệ (Phần 1)

>>Ba Cánh Công Trí Tuệ (Phần 3)

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy