Bớt Tham Lam Và Biết Đủ

Bớt Tham Lam Và Biết Đủ

Bớt Tham Lam Và Biết Đủ

Know “Less Greedy” And “Enough”

 

Sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”

A master asked, “If you want to heat a kettle but find that there is not enough firewood, what will you do?”

 

Một đệ tử nói: “Con sẽ đi tìm”.

One disciple said, “I’ll go to look for some”.

>> Khóa Học Ngữ Pháp Cơ Bản

Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”.

Another disciple replied, “I’m going to borrow some quickly.”

 

Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”.

Another disciple said: “It’s me, I’ll go buy some”.

 

Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.

Master smiled and asked, “So, why don’t you pour out some water?”

>> Khóa Học Giao Tiếp Cơ Bản

Bài học:

Moral:

 

Nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước nhiều hơn củi.

If you are tired, that means ambition is more than ability, water is more than firewood.

 

Để hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước.

To be happy, either go get more firewood or pour less water.

 

Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được.

Looking for firewood is not always successful, but pouring out some water can certainly be done.

 

Theo: Moralstories

Content Writer: Anh Vũ

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
ptdat95

ptdat95