Cái Bẫy Của Hạnh Phúc

Cái Bẫy Của Hạnh Phúc

Cái Bẫy Của Hạnh Phúc

The Trap Of Happiness

 

Sáng sớm, một người ăn xin cầm chiếc bình bát bước vào vườn thượng uyển. Đó là nơi nhà vua thường đến tản bộ vào buổi sáng. Nếu không có khu vườn này, bạn sẽ không có cách nào diện kiến nhà vua, đặc biệt là khi bạn là một người ăn xin – cả triều đình sẽ chặn lại.

Early in the morning, a beggar holding a bowl entered the royal garden. That’s where the king usually goes for a morning walk. Without this garden, you would have no way of seeing the king, especially if you were a beggar – the whole court would stop.

>> Khóa Học Viết Cơ Bản

Vì vậy, người ăn xin đã chọn thời điểm nhà vua muốn được một mình tĩnh lặng giữa thiên nhiên, đắm mình trong vẻ đẹp và sự sống động của thiên nhiên mà không có cận thần nào bên cạnh, người ăn xin đã gặp nhà vua ở đó.

So, the beggar chose a time when the king wanted to be alone in the midst of nature and desired for immersing himself in the beauty and liveliness of nature without any courtiers by his side, the beggar met the king there.

 

Nhà vua nói: Không phải lúc này, ta không muốn gặp ai cả.

The king said: Not now, I don’t want to see anyone.

 

Người ăn xin đáp lời: Thần là một kẻ ăn xin, xin bệ hạ hãy gặp thần vì các cận thần của bệ hạ canh giữ quá nghiêm ngặt và thật khó để một kẻ ăn xin như thần diện kiến bệ hạ.

The beggar replied: I am a beggar, please see me because your courtiers are too strict and it is difficult for a beggar like me to see you.

 

Nhà vua chỉ muốn thoát khỏi sự quấy rầy, Ngài nói: Ngươi muốn gì? Nói đi và ta sẽ ban cho ngươi. Đừng quấy rầy buổi sáng tĩnh lặng của ta.

The king just wanted to be free from disturbance, he said: What do you want? Say it out and I will give it to you. Do not disturb my quiet morning.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Người ăn xin đáp: Bệ hạ hãy nghĩ thật kỹ, bởi vì thần chỉ muốn bệ hạ lấp đầy chiếc bình bát này bằng bất cứ thứ gì và rồi thần sẽ rời đi. Nhưng chiếc bình bát phải đầy.

The beggar replied: Think carefully because I just want you to fill this bowl with anything and then I will leave. But the bowl must be full.

 

Nhà vua cười lớn: Ngươi điên rồi, ngươi nghĩ rằng ta không thể đổ đầy chiếc bình bát của ngươi sao? Nói đoạn, nhà vua cho gọi quan phụ trách ngân khố và ra lệnh: “Hãy đổ đầy kim cương và đá quý vào chiếc bình bát này”.

The king laughed: You are crazy, do you think I can’t fill your bowl? Then, the king called the treasurer and ordered: “Fill this bowl with diamonds and precious stones.”

 

Và chuyện xảy ra sau đó rất kỳ lạ…Khi được đổ vào bát, những viên kim cương biến mất ngay lập tức.

And what happened after that was very strange…When it was poured into the bowl, the diamonds disappeared instantly.

 

Nhà vua vô cùng bối rối. Nhưng Ngài nói: “Cho dù có chuyện gì, thậm chí phải dùng toàn bộ quốc khố, ta không thể thua một kẻ ăn xin. Ta đã thắng nhiều vị hoàng đế của các vương quốc hùng mạnh khác!”. Và thế là toàn bộ quốc khố đều biến mất trong chiếc bình bát.

The king was extremely confused. But he said: “No matter what, even if we have to use the entire treasury, we cannot lose to a beggar. I have defeated many emperors of other mighty kingdoms!” And so the entire treasury disappeared in the bowl.

 

Cuối cùng, khi không còn lại gì trong quốc khố và chiếc bình bát vẫn trống rỗng như cũ, nhà vua quỳ sụp dưới chân người ăn xin và nói:

Finally, when there was nothing left in the treasury and the bowl was still empty, the king knelt at the beggar’s feet and said:

>> Gói Chấm Ielts Essay

“Ngài phải tha thứ cho ta, ta đã không hiểu chuyện. Ta chưa từng nghĩ về những điều này. Ta đã cố gắng hết sức, nhưng lúc này…ta không còn gì để cho ngài. Ta sẽ xem như ngài đã tha thứ cho ta nếu ngài chịu nói cho ta biết bí mật của chiếc bình bát. Đó là một chiếc bình bát rất kỳ lạ – lẽ ra chỉ cần vài viên kim cương là có thể lấp đầy nó nhưng nó đã nuốt hết toàn bộ quốc khố!”.

“You must forgive me, I did not understand. I never thought about these things. I tried my best, but right now…I have nothing left to give you. I will think that you have forgiven me if you will tell me the secret of the bowl. It’s a very strange bowl – it only took a few diamonds to fill it, but it swallowed the entire treasury!”

 

Người ăn xin cười đáp: “Bệ hạ không cần lo lắng. Đây không phải chiếc bình bát. Ta đã tìm thấy một cái sọ người và tạo ra chiếc bình bát này từ cái sọ đó. Nó vẫn không quên thói quen cũ. Bệ hạ đã nhìn vào chiếc bình bát của mình chưa, nhìn vào đầu của mình chưa? Hãy trao cho nó mọi thứ và nó sẽ đòi “thêm nữa, thêm nữa và thâm nữa”. Nó chỉ biết một thứ ngôn ngữ, đó là “thêm nữa”. Nó luôn trống rỗng, nó luôn là kẻ ăn xin.”

The beggar smiled and replied, “You don’t need to worry. This is not a bowl. I found a skull and made this bowl out of it. It still doesn’t forget old habits. Have you looked at your bowl yet or at your head? Give it everything and it will ask for “more, more and more”. It knows only one language, that is “more”. It is always empty, it is always a beggar.”

 

Những người hối hả xin thêm và khi có thêm lại càng không thỏa mãn. Không phải là bạn không thể đạt tới vị trí mình mong muốn, nhưng khoảnh khắc đạt tới nơi đó, bạn sẽ nhìn thấy những vị trí cao hơn.

People who rush to ask for more and get more are not satisfied. It’s not that you can’t get where you want to be, but the moment you get there, you’ll see higher positions.

 

Có thể bạn sẽ thấy một thoáng hạnh phúc trong phút chốc, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nỗi thất vọng quen thuộc lại xuất hiện và cuộc rượt đuổi lại bắt đầu.

You may feel a flash of happiness for a moment, but in the next moment, the familiar disappointment sets in, and the chase begin again.

>> Khóa Tiếng Anh Công Sở

Người hạnh phúc vô bờ khi không là ai cả, ngập tràn hạnh phúc với sự thuần khiết – người tuyệt đối hài lòng với sự trần trụi của mình, bởi vì chỉ có cái không – có – gì mới có thể hòa nhịp với vũ trụ. Bạn sẽ hướng hoàn toàn vào bên trong, thay vì tìm kiếm những thứ bên ngoài.

A person – who is infinitely happy when he is nobody,  filled with happiness with purity – who is absolutely content with his nakedness because only nothingness – having – nothing can harmonize with the universe. You will turn completely inward, instead of looking for things outside.

 

Khi đó, những chú sơn ca sẽ hiện diện bên trong bạn; những bông hoa, những thân cây và buổi sáng tươi đẹp này sẽ hiện diện bên trong bạn. Và không gì có thể phong phú hơn cuộc sống khi mọi thứ đã hiện diện bên trong bạn.

By that time, the nightingales will be present within you. These beautiful flowers, trees, and mornings will be present within you. And nothing can be richer than life when everything is already present within you.

>> Khóa Học Viết Email

Khi mặt trời, mặt trăng, các vì sao và toàn bộ thời gian và không gian vô tận đều hiện diện bên trong bạn…bạn còn muốn gì thêm nữa?

When the sun, moon, stars, and all infinite time and space are present within you…what more could you want?

 

Theo: Trưởng thành – Osho.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy