Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 4)

Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 4)

Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 4)

The Secret In The White Rice Bowl (Part 4)

4.Người tốt nhất định sẽ có quả tốt

4.Good people will definitely have good results

 

Sau nhiều năm, chàng trai năm xưa chỉ mua một tô cơm trắng đã xuất hiện. Trải qua hơn 20 năm phấn đấu khai sáng sự nghiệp, anh đã thành công xây dựng con đường sự nghiệp của bản thân mình.

After many years, the old man who only bought a bowl of plain rice appeared. Over 20 years of striving for career enlightenment, he has successfully built his own career path.

 

Với vị trí hiện tại, anh vô cùng cảm tạ sự cổ vũ và giúp đỡ của vợ chồng trẻ năm xưa, nếu như không có họ, có lẽ bản thân mình đã không thể thuận lợi hoàn thành việc học.

In his present position, he is extremely grateful for the support and encouragement of the young couple in the past. Without them, he would not have been able to successfully complete his study.

 

Sau một hồi trò chuyện, vợ chồng ông chủ chuẩn bị rời khỏi, tổng giám đốc đứng dậy cúi người một cái thật sâu, nói với họ rằng: “Hãy cố gắng lên! Công ty sau này còn cần đến sự giúp đỡ của cô chú, ngày mai gặp!”

After talking for a while, the couple was about to leave, the general manager stood up and kept his head low, telling them: “Do your best! The company still needs your help in the future, see you tomorrow!”

To be continued…

Xem thêm:

>> Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 1)

>> Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 2)

>> Bí Mật Trong Bát Cơm Trắng (Phần 3)

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy