Thầy Có Nhớ Em Không?

Thầy Có Nhớ Em Không?

Thầy Có Nhớ Em Không?

Teacher, Do You Remember Me?

 

Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính trọng:

A young man sees his elementary school teacher at a wedding. He came to greet the teacher with all respect:

 

-Thầy có nhớ em không ạ?

-Teacher, do you remember me?

 

Thầy giáo nói:

The teacher replied:

>> Các Khóa Học Viết Online

– Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào.

– I don’t remember much, let’s talk about yourself.

 

Người học trò nói: “Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà!”

The student said: “I was in your 3rd grade at that time, I stole a classmate’s watch. I’m sure you remember that.”

 

“Một bạn trong lớp có một chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em đã ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và méc với thầy có người lấy cắp đồng hồ của bạn. Sau đó thầy bảo cả lớp đứng cho thầy soát túi. Em nhận ra rằng hành động của mình trước sau sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả các bạn. Em sẽ bị gọi là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối và hạnh kiểm của em sẽ bị hoen ố mãi mãi.”
“A classmate had a very nice watch, so I stole it. She cried and told the teacher that someone stole her watch. Then you asked the whole class to stand for him to check the schoolbags. I realized that my actions would eventually be uncovered in front of all of the class members. I would be called a thief, a liar, and my conduct would be tarnished forever.

 

“Thầy đã bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thầy soát từng chiếc túi, và khi lấy chiếc đồng hồ từ túi của em, thầy tiếp tục soát đến túi của bạn cuối cùng. Xong xuôi, thầy kêu chúng em mở mắt ra và thầy ngồi xuống ghế. Giây phút đó em thật sự lo sợ là thầy sẽ bêu tên em ra trước các bạn.”

“You made us stand facing the wall and close our eyes. You checked each schoolbag, and when you took the watch from my pocket, you continued to check my last classmate’s one. When finished, you asked us to open our eyes and you sat down on the chair. At that moment, I was really afraid that you would reveal my name in front of all class members”.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

“Thầy giơ cái đồng hồ cho cả lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Thầy đã không nêu tên người ăn cắp chiếc đồng hồ. Thầy không nói với em một lời nào và cũng không bao giờ đề cập chuyện đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học sinh nào nói với em về chuyện ăn cắp đồng hồ. Em nghĩ Thầy đã cứu vớt cho danh dự của em ngày đó. Thầy không nhớ em sao? Sao thầy lại không nhớ em được, thưa thầy? Em chắc là thầy phải nhớ câu chuyện em đã ăn cắp cái đồng hồ và thầy không muốn làm em xấu hổ. Đó là một câu chuyện không thể nào quên.

“You showed the watch to the whole class and gave it back to the student. You did not name the person who stole the watch. You never said a word to me and never mentioned it to anyone. During my elementary school years, not a single teacher or student told me about stealing the watch. I think you saved my honor that day. Don’t you remember me? Why can’t you remember me, teacher? I’m sure you must remember that I stole the watch and you don’t want to embarrass me. It is an unforgettable story.

 

Người thầy đáp:

The teacher replied:

 

-Thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó, bởi vì khi thầy soát túi các em, thầy cũng nhắm mắt!

-I can’t remember who stole the watch that day, because when I checked your bags, I closed my eyes too!

>> Khóa Học Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh

Thầy nghĩ rằng việc lấy chiếc đồng hồ đó là một hành động nhất thời bồng bột của các em, thầy không muốn hành vi đó lưu lại trong trí nhớ của các em như một vết nhơ mà muốn đó như là một bài học để rút kinh nghiệm. Cho nên tốt nhất thầy không nên biết người đó là ai, và cũng không nên nhắc lại việc đó vì thầy tin rằng em nào đã lấy sẽ tự biết sửa đổi để trở thành người tốt hơn.

I think that taking that watch is an impulsively momentary act of yours, I don’t want that behavior to stay in your memory as a stain, but want it as a lesson to learn from. So it’s best for me not to know who that person is, and not to mention it again because I believe that the girl who has taken it will know how to correct it to become a better person.

 

Giáo dục là làm cho con người biết hướng thiện, giáo dục không phải là sự trừng phạt! Câu chuyện đúc kết lại bằng một bài học nhân văn : ” Một người dẫn dắt phải biết vun trồng, chứ không phải là triệt hạ! ”

Education is to make people know how to be good, education is not punishment! The story concludes with a humane lesson: “A leader must cultivate, not destroy!”

 

Theo: Interesting Stories

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
ptdat95

ptdat95