Bộ não của Lừa

Bộ não của Lừa

The Ass’s Brains

 

Sư tử và sói thường đi săn cùng nhau. Sư tử nhờ cáo gửi đi một thông điệp đến Lừa, để đề xuất lập nên một liên minh giữa chúng.

The Lion and the wolf went hunting together. The Lion, on the advice of the Fox, sent a message to the Ass, proposing to make an alliance between them.

 

Lừa đến nơi diễn ra cuộc gặp mặt với vẻ vui mừng trước triển vọng của liên minh hoàng gia này.

The Ass came to the place of meeting, overjoyed at the prospect of a royal alliance.

 

Nhưng, khi Lừa đến thì Sư tử lạnh lùng vồ lấy Lừa và nói với Sói rằng: ” Đây là bữa tối của ta, mi ở đây canh để ta đi nằm nghỉ một tý.

But when he came there the Lion simply pounced on the Ass and said to the wolf: “Here is my dinner for today. You! Watch out here while I take a nap.

 

Nó không quên nhắc nhở con sói với giọng dọa dẫm “Ta sẽ xé xác người ra nếu dám động vào con mồi của ta ” Sư tử bước đi và sói ngồi đợi; đến khi không thấy Sư tử trở về, Cáo đánh liều lấy bộ não của Lừa và ăn nó.

The Lion did not forget to remind the wolf in a menacing voice, “I will tear you apart if you touch my prey.” The Lion went away and the Fox waited but finding that his master did not return, ventured to take out the brains of the Ass and ate them up.

 

Khi Sư tử trở về và phát hiện thiếu bộ não của Lừa hét lớn hỏi sói: “Mày đã làm gì với bộ não thế hả?”

When the Lion came back he soon noticed the absence of the brains, and shouted at the wolf: “What have you done with the brains?”

 

“Bộ não ư, thưa Bệ hạ! Chẳng phải nó không có hoặc đã bị mất nên con Lừa kia mới sập bẫy của ngài cơ mà!.”

“Brains, your Majesty! It had none, or it would never have when the ass had fallen into your trap.”

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích