Đeo lục lạc cho mèo

Đeo lục lạc cho mèo

Belling the cat

 

Đã từ lâu lắm, loài chuột đã tổ chức một hội nghị chung để bàn luận xem ở biện pháp nào chúng có thể đưa ra nhằm đối phó với kẻ thù chung, đó chính là loài mèo.

A long time ago, the mice held a general council to discuss what measures they could take to outwit their common enemy, the Cat.

 

Một số con nói thế này, một số thì bảo thế nọ, cuối cùng có một con chuột nhỏ đứng dậy và hắn đã đưa ra một đề xuất cần làm, mà theo nó đề nghị cần được đáp ứng.

Some said this, and some said that; but at last, a young mouse got up and said he had a proposal to make, which he thought would meet the case.

 

“Mọi người đều đồng ý thế này”, nó nói, “nguy hiểm lớn nhất của chúng ta chính là yếu tố ranh mãnh và xảo trá khi mụ Mèo kia tiếp cận chúng ta. Giờ đây, giá như chúng ta có thể nắm bắt được tín hiệu tiếp cận của kẻ thù, chúng ta có thể dễ dàng tẩu thoát khỏi mụ.”

“You will all agree,” said he, “that our chief danger consists in the sly and treacherous manner in which the Cat approaches us. Now, if we could receive some signal of her approach, we could easily escape from her.”

 

“Chính vì vậy, tôi xin mạo muội đề nghị kiếm một cái lục lạc nhỏ, và đính với một cái nơ quanh cổ của con mèo. Bằng cách này, lúc nào chúng ta cũng biết được kẻ thù ở đâu và dễ dàng rút lui khi hắn đang ở gần.”

“I venture, thus, to propose that a small bell be procured, and attached by a ribbon around the neck of the Cat. In this way, we should always know when she was about, and could easily retire while she was in the neighborhood.”

 

Lời đề nghị này được bọn chuyện tán thành, đến khi một con chuột già đứng dậy và nói: “Đề nghị đấy tốt thôi, nhưng ai sẽ đeo lục lạc cho mèo?” Bọn chuột nhìn nhau từng con một và không ai nói lời nào. Rồi lão chuột nói:

This proposal met with general applause until an old mouse got up and said: “That is all very well, but who is to bell the Cat?” The mice looked at one another and nobody spoke. Then the old mouse said:

 

“THẬT DỄ DÀNG KHI ĐƯA RA GIẢI PHÁP BẤT KHẢ THI”

“IT IS EASY TO PROPOSE IMPOSSIBLE REMEDIES.”

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.