Giá của cái chuông

Giá của cái chuông

Giá của cái chuông

COST OF THE BELL

 

Mỗi ngày, gã mục đồng dẫn bò của hắn đi gặm cỏ. Gã gắn chuông cho mỗi con bò để biết được chúng đang ở đâu. Con bò tốt nhất được đeo một cái chuông đắt nhất quanh cổ.

Every day, a shepherd used to take his cows for grazing. He had tied a bell to each of the cows he had so that he could know where they were grazing. The best cow had a costly bell tied around her neck.

 

Một ngày nọ, một người lạ đi qua đồng cỏ. Nhìn thấy cái chuông có giá trị trên cổ con bò, hắn đi đến chỗ gã mục đồng và đề nghị gã bán cái chuông.

One day, a stranger was going through the pasture. Seeing the costly bell around the cow’s neck, he went to the shepherd and asked if he would sell the bell.

 

Nổi lòng tham, gã mục đồng đã bán cái chuông. Nhưng bây giờ gã lại không biết con bò của mình đang ở đâu.

Out of greed, the shepherd sold the bell. But now he could not know where his best cow was grazing.

 

Có được cơ hội, người lạ đã trộm luôn con bò. Vì vậy gã mục đồng đã mất con bò tốt nhất chỉ vì lòng tham của mình.

Taking a chance, the stranger stole the cow. Thus, the shepherd lost his best cow just because of his greed.

 

Sưu tầm

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Do Thuy

Do Thuy