The Monkey and The Crocodile

The Monkey and The Crocodile

Khỉ con và Cá sấu

 

Once upon a time, a clever monkey lived in a tree that bore juicy, red rose apples. He was very happy. One fine day, a crocodile swam up to that tree and told the monkey that he had traveled a long distance and was in search of food as he was very hungry. The kind monkey offered him a few rose apples. The crocodile enjoyed them very much and asked the monkey whether he could come again for some more fruit. The generous monkey happily agreed.

Ngày xửa ngày xưa, một con khỉ thông minh sống trên một cái cây đầy những quả táo đỏ căng mọng. Khỉ con đã rất hạnh phúc. Một ngày đẹp trời, một con cá sấu bơi lên cây và nói với con khỉ rằng nó đã đi một quãng đường dài và đang tìm kiếm thức ăn vì nó rất đói. Con khỉ tốt bụng mời cá sấu vài trái táo hồng tươi. Con cá sấu rất thích những trái táo và hỏi con khỉ rằng nó có thể trở lại để kiếm thêm chút trái cây không. Con khỉ hào phóng đồng ý.

 

The crocodile returned the next day. Soon the two became very good friends. They discussed their lives, their friends and family, like all friends do. The crocodile told the monkey that he had a wife and that they lived on the other side of the river. So the kind monkey offered him some extra rose apples to take home to his wife. The crocodile’s wife loved the rose apples and made her husband promise to get her some every day.

Vào ngày hôm sau con cá sấu trở lại. Chẳng mấy chốc hai con vật trở thành bạn tốt. Chúng đã chuyện trò về cuộc sống của mình, bạn bè và gia đình của mình, giống như tất cả những người bạn đều làm thế. Con cá sấu nói với con khỉ rằng nó đã có vợ và chúng sống ở bên kia sông. Vì vậy, con khỉ tốt bụng đã tặng cá sấu thêm một vài quả táo hồng để mang về nhà cho vợ nó. Vợ cá sấu rất thích thú những trái táo hồng và đòi chồng lấy táo cho cô ấy mỗi ngày.

 

Meanwhile, the friendship between the monkey and the crocodile deepened as they spent more and more time together. The crocodile’s wife started getting jealous. She wanted to put an end to this friendship. So she pretended that she could not believe that her husband could be friends with a monkey. Her husband tried to convince her that he and the monkey shared a true friendship. The crocodile’s wife thought to herself that the monkey’s flesh would be very sweet. So she asked the crocodile to invite the monkey to their house.

Trong khi đó thì tình bạn giữa khỉ và cá sấu ngày càng sâu đậm khi họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Vợ cá sấu bắt đầu ghen. Ả muốn kết thúc tình bạn này. Vì vậy, ả giả vờ rằng ả không thể tin được rằng chồng mình lại có thể làm bạn với một con khỉ. Chồng ả đã cố gắng thuyết phục ả rằng cá sấu và con khỉ một tình bạn thực sự. Vợ cá sấu nghĩ rằng thịt của khỉ sẽ rất thơm ngon. Thế nên, ả yêu cầu cá sấu mời khỉ đến nhà của mình.

 

The crocodile was not happy about this. He tried to make the excuse that it would be difficult to get the monkey across the river. But his wife was determined to eat the monkey’s flesh. So she thought of a plan. One day, she pretended to be very ill and told the crocodile that the doctor said that she would only recover if she ate a monkey’s heart. If her husband wanted to save her life, he must bring her his friend’s heart.

Con cá sấu không hài lòng về điều này. Anh ta cố gắng đưa ra lý do rằng sẽ rất khó để đưa con khỉ qua sông. Nhưng vợ anh đã quyết tâm ăn thịt khỉ con. Thế là ả nghĩ ra một kế hoạch. Một ngày nọ, ả giả vờ bị bệnh nặng và nói với con cá sấu rằng bác sĩ nói rằng cô sẽ chỉ hồi phục nếu ăn trái tim khỉ. Nếu chồng ả muốn cứu ả,  cá sấu phải mang cho ả trái tim của bạn anh ấy.

 

The crocodile was aghast. He was in a dilemma. On the one hand, he loved his friend. On the other, he could not possibly let his wife die. The crocodile’s wife threatened him saying that if he did not get her the monkey’s heart, she would surely die.

Con cá sấu cảm thấy kinh ngạc. Anh ta rơi vào tình huống khó xử. Một mặt, anh yêu quý bạn mình. Mặt khác, anh không thể để vợ mình chết. Vợ cá sấu đe dọa anh ta rằng nếu anh ta không lấy được trái tim khỉ, ả chắc chắn sẽ chết.

 

So the crocodile went to the rose apple tree and invited the monkey to come home to meet his wife. He told the monkey that he could ride across the river on the crocodile’s back. The monkey happily agreed. As they reached the middle of the river, the crocodile began to sink. The frightened monkey asked him why he was doing that. The crocodile explained that he would have to kill the monkey to save his wife’s life. The clever monkey told him that he would gladly give up his heart to save the life of the crocodile’s wife, but he had left his heart behind in the rose apple tree. He asked the crocodile to make haste and turn back so that the monkey could go get his heart from the apple tree.

Vì vậy, con cá sấu đã đến cây táo hồng và mời chú khỉ về nhà gặp vợ. Anh ta nói với con khỉ rằng khỉ con có thể cưỡi qua sông trên lưng cá sấu. Con khỉ vui vẻ đồng ý. Khi hai con vật đến giữa sông thì con cá sấu bắt đầu lặn xuống nước. Con khỉ sợ hãi hỏi cá sấu tại sao anh ta làm điều đó. Con cá sấu giải thích rằng anh ta sẽ phải giết con khỉ để cứu mạng vợ của mình. Con khỉ thông minh nói với anh ta rằng anh ta sẽ sẵn lòng từ bỏ trái tim của mình để cứu mạng sống của người vợ cá sấu, nhưng khỉ con đã bỏ lại trái tim mình trong cây táo hồng. Khỉ con yêu cầu con cá sấu vội vã quay lại để con khỉ có thể lấy trái tim từ cây táo.

 

The silly crocodile quickly swam back to the rose apple tree. The monkey scampered up the tree to safety. He told the crocodile to tell his wicked wife that she had married the biggest fool in the world.

Con cá sấu ngớ ngẩn nhanh chóng bơi trở lại cây táo hồng. Con khỉ chạy lên cây để an toàn. Khỉ con nói với con cá sấu nói với người vợ độc ác của hắn rằng cô đã kết hôn với kẻ ngốc lớn nhất thế giới.

 

Theo: moralstories

Bản dịch thuộc về: vietanhsongngu.com 

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích